डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना

ध्यापन गराइने शैक्षिक कार्यक्रम : डिप्लोमा इन् प्लान्ट साइन्स (वाली विज्ञान)

न्यूनतम योग्यता :

१. नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति, २०७८ लागू हुनु पूर्वः

मान्यता प्राप्त शिक्षालयबाट प्रवेशिका वा एस.ई.ई. परीक्षामा अनिवार्य अंग्रेजी, गणित र विज्ञान मध्ये कुनै दुई वटा विषयमा न्यूनतम C ग्रेड र कुनै एक विषयमा न्यूनतम D+ ग्रेड प्राप्त वा परिषदबाट संचालन हुने कार्यक्रमसंग सम्बन्धित तोकिएका प्राविधिक एस.एल.सी./प्रि डिप्लोमाको कुल पूर्णाङ्कमा ६८.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त ।

२. नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति, २०७८ लागू भए पश्चातः

मान्यता प्राप्त शिक्षालयबाट प्रवेशिका वा एस.ई.ई. परीक्षामा अनिवार्य अंग्रेजी, गणित, र विज्ञान मध्ये कुनै दुई वटा विषयमा न्यूनतम C ग्रेड (२.०) र अन्य विषयमा न्यूनतम D ग्रेड (१.६) प्राप्त वा परिषदबाट संचालन हुने कार्यक्रमसंग सम्बन्धित तोकिएका प्राविधिक एस.एल.सी.÷प्रि डिप्लोमाको कुल पूर्णाङ्कमा ६८.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त ।

 

(१) प्रवेश परीक्षा शुल्क: १,५००।

(२) फाराम बितरण मिति : २०७९ श्रावण १२ गते बिहीवार देखि २०७९ श्रावण २६ गते बिहीवार सम्म ।

(३) फाराम पाइने र बुझाउने स्थान : आवेदन फाराम विद्यालयबाट लिई बुझाउनुपर्नेछ ।

(५) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति : २०७९ भाद्र ४ गते बिहान ११ः०० बजे

(६) परीक्षा केन्द्र : विद्यालयमा हुनेछ

 

आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

क) स्पष्ट मुखाकृती देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको दुई प्रति रंगीन फोटो । (फोटोको पछाडि नाम, थर र अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम स्पष्टसंग लेखिएको हुनुपर्नेछ)

ख) एस.एल.सी. वा प्राविधिक एस.एल.सी (प्रि–डिप्लोमा)वा एस.ई.ई. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यताको लब्धांकपत्र र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

ग) पूर्ण शुल्किय लक्षित वर्ग कोटामा समावेश हुने परीक्षार्थीहरुले भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ को बुंदा नं. ९ मा तोकिएको आफूपर्ने लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरmकोप्रतिलिपी समेत पेश गर्नुपर्नेछ । 

१= डिप्लोमा तह पूर्ण शूल्कीय कोटाको  आवदेन फारामको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
२. डिप्लोमा तह पूर्ण शूल्कीय लक्षित वर्गको  आवदेन फारामको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
३. थप सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *