शैक्षकि सत्र २०७८ को नतजिा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

यस वद्यिालयमा शैक्षकि सत्र २०७८ मा अध्ययन गरेका वद्यिार्थीहरू शैक्षकि सत्र २०७८ का लाग िकक्षोन्नत िभएका वविरण वर्णानुक्रमअनुसार प्रकाशन गरएिको छ । वस्तिृत नतजिा प्राप्त गर्नका लाग िसम्बन्धति कक्षाशक्षिकसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *