सम्पति विवरण खामको बाहिर लेख्ने ढाँचा

खामको नमुना (स्थायी शिक्षकको लागि)
आ.ब …………………….. को सम्पति विवरणः
प्रेषकप्रापक
सङ्केत (सिटरोल न)श्री रास्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक), म्यूजियम मार्ग, छाउनी, काठमान्डौ
शिक्षकको  नामथर : 
तह : 
श्रेणी : 
मोबाइल न : 
कार्यरत बिद्यालय र ठेगाना : 
हाल कार्यरत बिद्यालयमा हाजिर मिति : 
जिल्ला : 
प्रदेश : 
स्थानीय तह : 
खामको नमुना (अस्थायी, राहत, वालविकास, कास, लेखा शिक्षकको लागि)
आ.ब …………………….. को सम्पति विवरणः
प्रेषक प्रापक
शिक्षकको  नामथर : श्री (स्थानीय तह शिक्षा …………………….)
तह :  
श्रेणी :  
मोबाइल न :  
कार्यरत बिद्यालय र ठेगाना :  
हाल कार्यरत बिद्यालयमा हाजिर मिति :  
जिल्ला :  
प्रदेश :  
स्थानीय तह :  
क्र.स्. कर्मचारी प्रकार बुझाउने स्थान
निजामति निजामती किताबखाना, काठमाण्डौ
समायोजन भएका निजामती  निजामती किताबखाना, काठमाण्डौ
स्थायी शिक्षक शिक्षक किताबखाना, काठमाण्डौ
अस्थायी, राहत, करार सम्बन्धित गापा वा नपाको कार्यालय